Kazimiera Ferenc

Kazimiera Ferenc

dyrektor szkoły

Doświadczenie

Wyksztalcenie wyzsze magisterskie. W 1988 roku ukończyła historię w Wyzszej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i uzyskała tytuł magistra historii. W 1999r. ukonczyła studia podyplomowe w zakresie informatyki na Politechnice Lódzkiej, Filia w Bielsku–Bialej. W 2001r. ukonczyła studia podyplomowe z historii w zakresie Totalitaryzm-Nazizm-Holocaust na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany. Staż pracy w Polsce: 15 lat (w szkole podstawowej i gimnazjum). W naszej szkole pracuje od 2007r. W 2012r. została odznaczona Medalem KEN przez Ministra Edukacji Narodowej.

Ukończone kursy i szkolenia w Polsce:

 • Seminarium „Teksty jako preteksty”
 • Kurs Programu Kreator: „Kompetencje kluczowe w edukacji historycznej”
 • Seminarium „O prawach dziecka”
 • Kurs „Aktywizujace metody nauczania historii i wiedzy o spoleczenstwie”
 • Kurs „ Internet w dydaktyce przedmiotów humanistycznych”
 • Warsztaty „Europejski wymiar edukacji”
 • „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”
 • Warsztaty w zakresie „Rewalidacji indywidualnej”
 • Kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników placówek oświatowych

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Szkolenie „Metodyka nauczania języka polskiego poza Polska” (PCN i CPSD)
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli CPSD przy współpracy ”Wspólnoty Polskiej”:
 • „Metody nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego”
 • „Warsztaty nauczyciela polonijnego”
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Halina Ochońska

Halina Ochońska

wychowawczyni grupy przedszkolnej 4-latków A i zastępca dyrektora szkoły

Doświadczenie

W 1990r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku na wydziale Opiekunka Dziecięca. Stopien awansu zawodowego: nauczyciel mianowany. Staz pracy w Polsce: 6 lat w przedszkolu. W naszej szkole uczy od 1996r. W 2010r. została odznaczona Medalem KEN przez Ministra Edukacji Narodowej.

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli CPSD przy współpracy ”Wspólnoty Polskiej”:
 • „Metody nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego”
 • „Warsztaty nauczyciela polonijnego”
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Halina Pawelska

Halina Pawelska

wychowawczyni grupy przedszkolnej 5-latków a

Doświadczenie

W 1992 roku ukończyła 2-letnie Studium Nauczycielskie o specjalności Nauczanie Początkowe, a w 1996 roku uzyskała stopień licencjata na Mazurskiej Wszechnicy Nauczycielskiej w Olecku na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna – specjalność Nauczanie Początkowe. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany. Staż pracy w Polsce: 4 lata. W naszej szkole uczy od 2001r.

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

w USA:
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli CPSD przy współpracy ”Wspólnoty Polskiej”:
 • „Metody nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego”
 • „Warsztaty nauczyciela polonijnego”
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Krzysztof Mlonek

Justyna Mochulski

wychowawczyni grupy 1 a
Krystyna Gudaś

Krystyna Gudaś

wychowawczyni grupy 1 b

Doświadczenie

Wykształcenie wyższe zawodowe. W 2005 roku otrzymała dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Jeżyków Obcych w Sieradzu oraz uzyskała stopień licencjata na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale Germanistyki. Specjalność – nauczanie języka niemieckiego jako obcego. Obecnie kończy naukę w Norwalk Community College na kierunku General Studies. W naszej szkole uczyła w latach 2009-2012 oraz obecnie.

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli CPSD przy wspólpracy ”Wspólnoty Polskiej”:
 • „Metody nauczania dzieci jezyka polskiego jako drugiego”
 • „Warsztaty dla rodzicow i nauczycieli – “Conscious Discipline”
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Magdalena Jastrząb

Magdalena Jastrząb

wychowawczyni grupy przedszkolnej 5-latków b

Doświadczenie

Wykształcenie wyższe magisterskie W 2005r. ukończyła Wyższą Szkołę Filozoficzno- -Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie w zakresie Pedagogiki Religijnej i Katechetyki oraz Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej i uzyskała tytuł magistra pedagogiki. Obecnie studiuje Early Childhood Education w Norwalk Community College i pracuje w Laurel School for Young Children w Trumbull, CT. W naszej szkole uczy od 2007r.

Ukończone kursy i szkolenia w Polsce:

– Ruch, taniec i muzyka w pracy z grupą

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

– Metody nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w Chicago (2012) – Connecticut Assessment Framework – Protecting the children in your care – Keeping your cool: dealing with tantrums and aggression – Music and movement: the value of music in learning – School readiness: preparing children for kindergarten – Suggestions to help prevent and limit tantrums – Blood Borne Pathogens, as required by OSHA – The importance of play and art expression in learning – Virtus Protecting God’s Children for Adults

Monika Szkutnik

Monika Szkutnik

wychowawczyni klasy 0b

Doświadczenie

Wyksztalcenie wyższe zawodowe Ukończyła Pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2003 roku i uzyskała stopień licencjata pedagogiki, który został ewaluowany w 2008r. przez World Education Services. W 2010r. ukończyła kurs w Norwalk Community College na kierunku English as a Second Lanquage. W naszej szkole uczy od 2008r.

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli CPSD przy współpracy ”Wspólnoty Polskiej”:
 • Metody nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego
 • Warsztaty nauczyciela polonijnego
 • Metodyka nauczania języka polskiego w angielskim środowisku językowym. Przygotowanie uczniów do nauki czytania i pisania
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w San Francisco (2010)
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w Chicago (2012)
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w Derby: ,,Projektowanie efektywnych zajec edukacyjnych z uwzglednieniem prawidlowosci rozwojowych dzieci, holistycznego podejscia do nauczania i najnowszych osiagniec metodyki nauczania”
 • Wychowanie przez czytanie
 • Pediatric CPR (American Red Cross)
 • Connecticut Child Care (American Red Cross)
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Irena Dec

Irena Dec

wychowawczyni klasy 0a

Doświadczenie

W 1992 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w Rzeszowie o specjalności Nauczanie Początkowe. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany. Staż pracy w Polsce: 14 lat w szkole podstawowej. W naszej szkole uczyla w latach 1997-2002 i obecnie od 2007 roku.

Ukończone kursy i szkolenia w Polsce:

 • Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
 • Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli CPSD przy współpracy ”Wspólnoty Polskiej”:
 • „Metody nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego”
 • „Warsztaty nauczyciela polonijnego”
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Renata Mohan

Renata Mohan

wychowawczyni klasy 3b

Doświadczenie

Wykształcenie wyższe magisterskie

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Warsztaty metodyczne: wymowa polska
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Izabela Falger

Izabela Falger

wychowawczyni klasy 2b

Doświadczenie

Wykształcenie wyższe magisterskie Ukończyła w 1997 roku pedagogikę w zakresie edukacji wczesnoszkolnej na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i uzyskała tytuł magistra pedagogiki. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany. Staż pracy w Polsce: 14 lat (9 lat w szkole podstawowej, 5 lat w OHP jako pedagog). W naszej szkole uczy od 2001r.

Ukończone kursy i szkolenia w Polsce:

 • Warsztaty metodyczne „Jak uczyc inaczej"
 • Studium socjoterapii - I stopien,
 • „Podstawy pomagania” ,
 • „Praca z dzieckiem agresywnym”,
 • Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym”, Dennisona, pomocna dla dzieci z trudnosciami w uczeniu sie.
 • Szkolenie profilaktyczne „Drugi elementarz, czyli program 7 kroków pomocnych w rozwiazywaniu uzaleznien alkoholowych i narkotykowych.”

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Szkolenie „Metodyka nauczania jezyka polskiego poza Polska” (PCN i CPSD)
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Sylwia Szumlas

Sylvia Szumlas

wychowawczyni klasy 2a

Doświadczenie

Wykształcenie wyższe magisterskie Ukończyła z wyróżnieniem summa cum laude studia Pedagogiki Wczesno-Szkolnej w Norwalk Community Collage oraz studia wyższe na kierunku Human Services na uniwersytecie UCONN. W naszej szkole uczy od 2010r.

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w Chicago (2012)
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w Derby: ,,Projektowanie efektywnych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem prawidlowosci rozwojowych dzieci, holistycznego podejscia do nauczania i najnowszych osiagniec metodyki nauczania”
 • Wychowanie przez czytanie
 • Pediatric CPR (American Red Cross)
 • Connecticut Child Care (American Red Cross)
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Irena Grab

Irena Grab

wychowawczyni klasy 4

Doświadczenie

W 1978 roku ukończyła Studium Nauczycielskie na kierunku Nauczanie Początkowe, później także studia podyplomowe „Metodyka nauczania języka polskiego” w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Tarnowie. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.

Ukończone kursy i szkolenia w Polsce:

 • „Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce”
 • „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”
 • „Organizacja pracy z dziećmi z zaburzeniami dysleksji i lateralizacji”
 • „Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży”

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli CPSD przy współpracy ”Wspólnoty Polskiej”:
 • „Metody nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego”
 • „Warsztaty nauczyciela polonijnego”
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Anna Czyż

Anna Czyż

wychowawczyni klasy 5b

Doświadczenie

Wykształcenie wyższe magisterskie W 1978r. ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego w Makowie Mazowieckim, a w 1992r. studia magisterskie w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na kierunku Pedagogika w zakresie nauczania początkowego. W 1996r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Przygotowanie do życia w rodzinie” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Staż pracy w Polsce: 26 lat W naszej szkole uczy od 2012r.

Ukończone kursy i szkolenia w Polsce:

 • Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
 • Praca w bibliotece szkolnej.
 • Nauczanie zintegrowane w szkole podstawowej.
 • Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie
 • Nauczanie wielopoziomowe i praca w klasach łączonych.

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Elżbieta Rozworska

Elżbieta Rozworska

wychowawczyni klasy 3a

Doświadczenie

W 1976r. ukończyła Studium Nauczycielskie w Łomży, a w 1980r. Studium Nauczania Początkowego w Stargardzie Szczecińskim. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Staż pracy w Polsce: 20 lat W naszej szkole uczyła w latach 2000-2002 i obecnie od 2009 roku.

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Dorota Gałązka

Dorota Gałązka

wychowawczyni klasy 5a

Doświadczenie

Wykształcenie wyższe magisterskie W 1991r. ukończyła wyższe studia w zakresie pedagogiki ze specjalnością kulturalno-oświatową (teatr) w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach oraz studia fakultatywne z filologii polskiej. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany. Staż pracy w Polsce: 3 lata. W naszej szkole uczy od 1995r. W 2010r. została odznaczona Medalem KEN przez Ministra Edukacji Narodowej.

Ukończone kursy i szkolenia w Polsce:

 • Kurs dla nauczycieli języka polskiego w zakresie analizy utworów literackich.

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli CPSD przy współpracy ”Wspólnoty Polskiej”:
 • „Metody nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego”
 • „Warsztaty nauczyciela polonijnego”
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Beata Terepka

Beata Terepka

wychowawczyni klasy 6

Doświadczenie

Wykształcenie wyższe pedagogiczne Ukończyła studia na kierunku: samorząd terytorialny w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji. Studia podyplomowe: pedagogika nauczania języka angielskiego w Górnośląskiej Szkole Pedagogicznej. W naszej szkole uczy od 2008r.

Ukończone kursy i szkolenia w Polsce:

 • Szkolenie w zakresie tworzenia szkoly z klasa
 • Kurs „Sekta a nasze dzieci”
 • Szkolenie BHP
 • Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli CPSD przy współpracy ”Wspólnoty Polskiej”:
 • „Metody nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego”
 • „Warsztaty nauczyciela polonijnego”
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Magdalena Ćwintal

Magdalena Ćwintal

wychowawczyni klasy 7

Doświadczenie

Wykształcenie wyższe magisterskie Absolwentka Anglistyki w Nauczycielskim Kolegium Jezyków Obcych w Bielsku-Białej. Uzyskała także licencjat na kierunku Stosunki Międzynarodowe (specjalność Europeistyka) na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz tytuł magistra Amerykanistyki na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Polsce uczyła 8 lat do 2007r. W naszej szkole uczy od 2012r.

Ukończone kursy i szkolenia w USA:

 • Warsztaty metodyczne: wymowa polska
 • Virtus Protecting God’s Children for Adults
Urszula Gajda

Urszula Gajda

wychowawczyni klasy 8

Doświadczenie

TOP