Dyżury w Naszej Szkole są obowiązkiem każdej rodziny.
Pobieramy depozyt w wysokości $60 jako dodatek do czesnego, który będzie Państwu zwrócony po odbytym dyżurze.
Możecie również Państwo skontaktować się z Katarzyną Świerczyńską 203-536-9074, która jest odpowiedzialna za koordynację dyżurów.
Jeżeli rodzic zobowiązany do dyżuru z jakiegoś powodu nie może przybyć w zaplanowanym dniu, musi poinformować o tym Kasię Świerczyńską z co najmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli rodzic tego nie zrobi, to jest zobowiązany znaleźć dla siebie zastępstwo.
WAŻNE! OCZEKUJEMY WASZEJ OBECNOŚCI W DNIU PRZEZ WAS WYBRANYM.

Ponieważ ilość sobót jest ograniczona i nie każdy z rodziców będzie mógł dyżurować, abyście mogli Państwo odebrać wpłacony depozyt, proponujemy:

– pomoc przy organizacji imprez szkolnych,

– pomoc w kuchni itp.

WAŻNE! DYŻUR TRWA OKOŁO 2 GODZIN I 30 MINUT. PROSIMY MIEĆ TO NA UWADZE, JEŻELI PLANUJECIE PAŃSTWO POMOC W ZAMIAN.

OBOWIĄZKI OSOBY DYŻURUJĄCEJ
• Stawienie się na dyżur o godzinie 8:45 (I zmiana) lub 10:45 (II zmiana).
• Otoczenie opieką uczniów, którzy czekają na zajęcia lekcyjne.
• Podczas zajęć osoba dyżurująca ma obowiązek:

  • Dopilnować porządku na korytarzach i w łazienkach,
  • Zwracać uwagę, aby uczniowie samodzielnie, bez pozwolenia nauczyciela, nie wychodzili z budynku szkolnego,
  • Dbać o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw i zajęć lekcyjnych,
  • Zwracać uwagę na poszanowanie przez uczniów zarówno mienia szkolnego, jak i własności innych uczniów,
  • Sprawdzić z nauczycielem, czy osoba odbierająca dziecko ze szkoły jest do tego upoważniona,
  • Zwracać uwagę, aby osoby obce nie wchodziły na teren szkoły,
  • Zwracać uwagę uczniom, którzy niewłaściwie się zachowują,
  • Powiadomić nauczyciela, dyrektora szkoły lub członka Rady Rodziców o wszelkich zauważonych incydentach lub niebezpiecznych przedmiotach przyniesionych przez uczniów na teren szkoły.

• Osoba dyżurująca kończy dyżur około godziny 11:15 (I zmiana) lub 13:15 (II zmiana).

Zapisz się na dyżur

TOP