Regulamin Szkoły

1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im. Adama Mickiewicza w Stamford Ct.
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu Szkoły i stosowania się do jego zasad.
3. Adresy kontaktowe szkoły:
a) nazwa placówki: POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA IM. ADAMA MICKIEWICZA W STAMFORD ,CT
b) adres strony internetowej: www.polskaszkolastamford.org
c) adres szkoły , gdzie będą odbywały się zajęcia szkoły sobotniej:

360 Washington Blvd , Stamford CT. 06902

d) numer szkolnego telefonu (czynny tylko w pracujące soboty w godz. od 10.00 do 14.00): 203 588- 9969 ; w pozostałe dni 203-940-2185 (tel do dyrektora szkoły)
e) adres email: Dyrektor szkoły; kferenc@psstamford.org

Rada Rodziców: rada@psstamford.org

I Nabór do szkoły

1. Szkoła prowadzi nabór nowych uczniów do szkoły poprzez witrynę internetową . Podczas rejestracji rodzice przyszłych uczniów placówki wypełniają formularz/kartę przyjęcia dziecka do szkoły i zapoznają się z Regulaminem Szkoły. Dziecko, które uczęszczało wcześniej do innej szkoły musi przedstawić świadectwo ukończenia danej klasy.

2. Klasyfikacja ucznia na zakończenie roku szkolnego może odbyć się tylko pod warunkiem 60% frekwencji na zajęciach szkolnych.

II Termin i czas trwania zajęć

Nauka w szkole obejmuje dwa semestry. Pierwszy trwa od drugiej soboty września do końca stycznia i drugi od poczatku lutego i kończy się tydzień przed Memorial Weekend. Zajęcia w szkole odbywają się przez 30 sobót określonych szkolnym kalendarzem, udostępnionym do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych z początkiem każdego roku szkolnego. Kalendarza od początku września należy szukać na stronie internetowej szkoły.

Plan lekcji: Zajęcia w placówce rozpoczynają się od godziny 10.00 i trwają do godziny 14.00. Od godziny 14.15 do godziny 15.00 trwają zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych grup uczniów. Opłata za zajęcia pozalekcyjne nie stanowi części opłaty za roczną edukację dziecka w szkole i ustala ją nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne w danym roku szkolnym. Rodzaj zajęć może ulec zmianie z każdym rokiem szkolnym, a aktualna oferta będzie dostępna od października każdego roku szkolnego.

III Uczniowie

Prawa uczniów

1. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym przez całą społeczność szkolną z godnością i szacunkiem
2. Uczeń ma prawo do poszanowania swojego godnego imienia, własności osobistej bez względu na kolor skóry (rasę), wyznanie religijne, narodowość i pochodzenie społeczne.
3. Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej.
4. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej.
5. Uczeń ma prawo do korzystania z porad w przypadku zaistnienia problemów natury szkolnej bądź rodzinnej.
6. Uczeń ma prawo do nieujawniania informacji dotyczących jego spraw osobistych i indywidualnych wyników w nauce oraz w zachowaniu.
7. Uczeń ma prawo do informacji na temat zakresu wymagań z przedmiotów nauczania na poszczególne klasy
8. Uczeń ma prawo zwracania się do nauczycieli o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych dla niego treści programu nauczania.
9. Uczeń ma prawo do edukacji, do korzystania z oferty edukacyjnej placówki włącznie z zajęciami pozalekcyjnymi (jeżeli w danym roku szkolnym takie zajęcia mają miejsce i jeżeli będzie dla niego miejsce w danej grupie zajęć. Ilość osób w grupie zależna jest od rodzaju zajęć i ustala ją nauczyciel prowadzący zajęcia.
10. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy edukacyjnych będących własnością szkoły za zgodą nauczyciela i w niektórych przypadkach pod nadzorem nauczyciela.
11. Uczeń ma prawo do przydzielenia mu w szczególnej sytuacji prawa do indywidualnego toku nauczania. Rodzice ucznia składają wówczas pisemny wniosek z uzasadnieniem do Dyrekcji szkoły.

Obowiązki uczniów

1. Uczeń ma obowiązek okładnie zapoznać się z Regulaminem Szkolnym i stosować się do jego wszystkich zasad.
2. Uczeń ma obowiązek przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne
3. Uczniowie mają obowiązek odrabiania pracy domowej i przygotowywania się do zajęć szkolnych. W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, ma on obowiązek korzystając z pomocy rodziców, nadrobienia zaległego materiału i odrobienia pracy domowej we własnym zakresie.
4. Uczeń ma obowiązek czynnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz w organizowanych uroczystościach szkolnych na miarę swoich możliwości.
5. Uczeń zobowiązuje się do dbałości czystość w szkole (w klasach, na korytarzach, na sali gimnastycznej, w toaletach i we wszystkich innych pomieszczeniach, które są przedmiotem ich użytku) oraz do poszanowania budynku szkoły.
6. Uczeń ma obowiązek przestrzegania poleceń Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i osób sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerwy.
7. Uczeń ma obowiązek zachować szacunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz osób będących na terenie placówki, a także swoich kolegów i koleżanek oraz wszystkich uczniów w szkole.
8. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę .
9. Uczeń ma obowiązek bycia koleżeńskim i opiekuńczym w stosunku do młodszych.
10. Uczeń ma obowiązek posiadania zeszytów do danych przedmiotów (szczegółowych informacji w tej kwestii udzielają nauczyciele prowadzący klasy) i własnych podręczników, zgodnych z podstawą programową, obowiązującą w danym roku szkolnym oraz własnych przyborów szkolnych.
11. Uczeń ma obowiązek szanować książki, które są własnością ucznia oraz materiały edukacyjne i pomoce naukowe, które stanowią własność szkoły. W przypadku zagubienia lub zniszczenia mienia szkoły polskiej , wszelkie straty ponoszą rodzice ucznia. W przypadku braku ustalenia sprawcy, koszty będą podzielone pomiędzy wszystkich rodziców (w klasie/ w szkole).
12. Uczeń ma obowiązek korzystania ze sprzętu szkolnego tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.
13. Uczniowie mają obowiązek zwracania książek do biblioteki szkolnej w stosownym terminie.
14. Uczeń ma obowiązek komunikowania się w szkole z innymi uczniami i z gronem pedagogicznym w języku polskim, celem ustawicznego podnoszenia poziomu umiejętności językowych i ich progresywnego rozwoju.
15. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych ma obowiązek opuszczenia budynku i terenu szkoły wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Uczniom nie wolno

1. Opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły podczas zajęć w szkole, chyba, że ma to miejsce pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego klasę i Dyrekcji Szkoły.
2. Jeść i pić podczas zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem wody z plastikowych, zamykanych pojemników/ butelek.
3. Przynosić do szkoły napojów w szklanych opakowaniach, orzechów i czekolady …
4. Żuć gumy na terenie szkoły.
5. Przynosić telefonów komórkowych, gier elektronicznych, sprzętu elektronicznego oraz innych cennych dla ucznia przedmiotów (z wyjątkiem np. instrumentów muzycznych, jeżeli uczeń uczestnicy w zajęciach dodatkowych mających miejsce w danym roku szkolnym). Jeżeli istnieje sytuacja, że dziecko z jakiś ważnych powodów przynosi do szkoły telefon komórkowy, czyni to na swoją odpowiedzialność i odpowiedzialność swoich rodziców.
6. W żadnym wypadku uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć w szkole, dotyczy to zarówno lekcji, jak i przerwy. W przypadku używania telefonu lub jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego przez ucznia podczas lekcji, nauczyciel ma prawo ten telefon/sprzęt skonfiskować, a następnie przekazać go rodzicom, którzy zgłaszają się po odbiór dziecka, po zajęciach do wychowawcy, bądź Dyrekcji Szkoły.
7. Uczniom nie wolno używać deskorolek, łyżworolek, butów z rolkami itp. ze względu na bezpieczeństwo w szkole.
8. Uczniom nie wolno przynosić/ przyprowadzać zwierząt do szkoły.( z wyjątkiem zgody wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły)
9. Uczniom nie wolno posiadać, ani używać alkoholu, tytoniu, narkotyków lub jakichkolwiek używek na terenie szkoły oraz być pod ich wpływem, a także nie wolno posiadać broni palnej oraz wszelkiego rodzaju noży, scyzoryków lub innych ostrych narzędzi.
10. Uczniom nie wolno stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej/fizycznej wobec innych uczniów w szkole, Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i kogokolwiek, kto znajduje się na terenie szkoły.
11. Uczniom nie wolno używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na kimkolwiek presję.

Kary

Uczeń będzie karany za postępowanie niezgodne z Regulaminem Szkoły, wówczas, gdy:

1. uniemożliwia nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudniania zdobywanie wiedzy innym uczniom
2. ma lekceważący i arogancki stosunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły
3. dopuszcza się stosowania przemocy fizycznej (wdawanie się w bójki i podżeganie do nich) i psychicznej wobec nauczycieli i innych uczniów lub kogokolwiek na terenie szkoły (zastraszanie, wymuszanie, wyśmiewanie, poniżanie, izolowanie)
4. demoralizuje innych uczniów (daje zły przykład, namawia do negatywnych zachowań, sam używa lub namawia innych do używania wulgarnego słownictwa)
5. przynosi na teren szkoły przedmioty lub środki zagrażające zdrowiu i życiu (tytoń, narkotyki, alkohol, jakiekolwiek zabronione substancje odurzające, broń ostra/palna itp.)
6. dewastuje mienie szkolne i własności innych osób
7. używa podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych rozpraszających uwagę (konsole do gry, komputery, mechaniczne zabawki itp.)

Nagrody i wyróżnienia

Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony, gdy:
1. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i ma wzorowe zachowanie
2. ma 100% frekwencję podczas zajęć szkolnych
3. wyróżnia się aktywną pracą społeczną na rzecz szkoły i środowiska
4. bierze udział w konkursach oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz
5. systematycznie pomaga potrzebującym (pomoc w nauce, lub inne pozytywne działania świadczące o wrażliwości na krzywdę innych)

Rodzaje nagród i wyróżnień

1. Pochwała wychowawcy na forum klasy.
2. Pochwała udzielona przez Dyrekcję Szkoły podczas apelu szkolnego.
3. List pochwalny do rodziców.
4. Wyróżnienie ucznia – Dyplom Ucznia Miesiąca.
5. Wzorowa ocena z zachowania.
6. Dyplom okolicznościowy.
7. Dyplom na zakończenie roku szkolnego.
8. Nagroda rzeczowa np. w postaci książki.

IV Postępowanie dyscyplinarne

1. Wszystkie skargi dotyczące szkoły należy zgłaszać do Dyrekcji Szkoły
2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:
a) zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela
b) zlecdenie wykonania określonej pracy na rzecz klasy, szkoły przez ucznia (ustala wychowawca i rodzice)
c) powiadomienie o zachowaniu ucznia Dyrekcji Szkoły
d) rozmowę ucznia z Dyrekcją Szkoły
e) wezwanie na rozmowę do szkoły rodziców lub opiekunów ucznia
f) obniżenie oceny z zachowania
g) zawieszenie w czynnościach ucznia na połowę semestru z obowiązkiem uzupełnienia materiału przerobionego w klasie w okresie zawieszenia
h) w niektórych przypadkach, na skutek decyzji Dyrekcji Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uczeń może zostać usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym.
3. W przypadku posiadania przez ucznia lub użycia przez niego broni białej, albo posiadania lub używania prawnie zabronionych używek (tytoniu, alkoholu, narkotyków), powiadomiona zostanie policja, a uczeń zostanie dyscyplinarnie usunięty ze szkoły.

V Rodzice zobowiązani są:

1. do przyprowadzania dzieci do szkoły i do odbierania dzieci po zajęciach szkolnych na czas oraz do pisemnych deklaracji, na których wpisują imię i nazwisko osoby, która będzie odbierała dziecko ze szkoły
2. do zapoznania siebie i dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania
3. do systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce
4. do pomagania dziecku w odrabianiu zadań domowych
5. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji w szkole, która rozpoczyna się o 10.00 am
6. do niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, numeru telefonu lub danych personalnych rodzica lub dziecka
7. do zapoznawania się z komunikatami i szkolnymi informacjami na bieżąco
8. do uczestniczenia w zebraniach rodziców z wychowawcą klasy (wywiadówkach)
9. do uregulowania opłat za szkolę w terminach wyznaczonych Regulaminem Szkoły
10. do natychmiastowego pokrywania/ uiszczania opłat za szkody materialne wyrządzone przez swoje dzieci
11. do pisemnego upoważnienia innego dorosłego w celu odbioru dziecka ze szkoły
12. do regularnego posyłania dziecka na zajęcia w szkole sobotniej
13. do pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych
14. do jednego dyżuru podczas zajęć w ciągu roku szkolnego (grafik dyżurów jest dostępny online na stronie internetowej szkoły)
15. Niewypełnienie dyżuru przez rodzica jest jednoznaczne z sankcją finansową nałożoną na rodzica, w wysokości $ 60 (zatrzymanie kaucji ) .
16. Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż jeden semestr lub opłatą za podręczniki szkolne, a wcześniej ich rodzice nie powiadomili o tej sytuacji Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców, będą zawieszone w czynnościach ucznia , nie otrzymają świadectwa i zostaną ewentualnie skreślone z listy uczniów.
17. Rodzice powinni uiszczać opłatę jednorazowo za każde dziecko i za każdy semestr z góry w wyznaczonych terminach.( 1 semestr-do końca października, 2 semestr – do końca marca).
18. W sytuacji skrajnej istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, ale po uprzednim uzgodnieniu z Radą Rodziców .
19. Rodzice są zobowiązani do wpłaty zwrotnej kaucji w wysokości $60 od rodziny za cały rok szkolny z góry . Kaucja będzie zabezpieczeniem dla szkoły na wypadek szkód wyrządzonych przez dziecko w szkole lub na wypadek niewypełnienia przez rodzica obowiązkowego dyżuru. Kaucja jest zwrotna po odbyciu dyżuru lub za wyrażeniem woli rodzica, może być podarowana szkole .
20. Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, specjalnych potrzebach dziecka, na stałe przyjmowanych przez niego lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.

VI Opłaty

Opłaty za szkołę należy dokonywać w biurze Rady Rodziców, gotówką lub czekiem zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Szkoły. Wszystkie czeki należy wystawiać na „Holy Name of Jesus Church ”.
Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wówczas, gdy Rodzice uiszczą opłaty w wyznaczonych kwotach i terminach, zgodnie z Regulaminem Szkoły. Szkoła ma prawo odmówić miejsca dziecku w szkole bez zwrotu poniesionych wcześniej przez Rodziców opłat, jeżeli Rodzic nie uiszczał ich zgodnie z Regulaminem Szkoły.

Wysokość opłat:
1. Za jedno dziecko $425 opłata płatna z góry za cały rok przed rozpoczęciem roku szkolnego:
a) $ 375 za drugie
b) $ 275 za trzecie i kolejne
Rodzice nie należący do Parafii Holy Name płacą odpowiednio po $ 50 więcej za dziecko.
1. Na opłaty składają się: opłata za edukację (podzielona na dwa semestry).
2. Kaucja w wysokości $ 60
3. Za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki w uiszczaniu opłat semestralnych szkoła nalicza odsetki w wysokości $ 20.
4. Szkoła zamawia podręczniki dla uczniów wszystkich klas, które rodzice odkupują na początku roku szkolnego (rok szkolny rozpoczyna się w drugą sobotę września).
9. W przypadku rezygnacji z nauki dzieci w czasie trwania roku szkolnego, szkoła nie zwraca poniesionych przez rodziców opłat za naukę dziecka/ dzieci w placówce za wyjątkiem przypadków losowych, sytuacji nadzwyczajnych potwierdzonych stosowną dokumentacją.Wówczas o zwrot poniesionych opłat można się ubiegać tylko i wyłącznie pisząc podanie z uzasadnieniem na adres email szkoły: kferenc@psstamford.org

Oświadczenie rodzica

Oświadczam, że zapoznałem się z wysokością opłat w szkole i terminami ich regulowania w roku szkolnym 2017/2018. Oświadczam, że zobowiązuję się do uiszczania opłat za szkołę i podręczniki w terminie przewidzianym przez Regulamin Szkoły. Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia szkód wyrządzonych w szkole przez dziecko oraz do uiszczenia kwoty w wysokości $60 na wypadek niewywiązania się przeze mnie z obowiązku odbywania dyżurów podczas zajęć szkolnych w wyznaczonym terminie.
Jestem świadomy konsekwencji, jakie wynikają z nieprzestrzegania przeze mnie Regulaminu Szkoły.

VII Bezpieczeństwo dzieci

Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza w Stamford CT funkcjonuje przez 30 sobót w czasie roku szkolnego (ustalonych zgodnie z kalendarzem szkolnym), od godziny 10.00 am do godziny 14.00 za wyjątkiem przerw semestralnych. Każde dziecko wchodzące w poczet uczniów naszej szkoły musi być zarejestrowane w szkole (rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy) i zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Szkoły oraz do uiszczenia opłat za edukację dziecka w placówce. Uczęszczanie do szkoły jest dobrowolne i zgodnie z prawem stanowi jedynie uzupełniającą formę kształcenia, będącą dodatkiem do pełnej edukacji szkolnej w systemie amerykańskim.

Za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiadają wszyscy: dyrekcja, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły.Kadra Nauczycielska przeszła przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy i otrzymała certyfikat CPR. W posiadaniu szkoły są wyposażone apteczki.

Przywożenie dzieci i odbiór dzieci ze szkoły

1. Dzieci poniżej 13. roku życia muszą być przywożone do szkoły pod opieką osoby dorosłej i odbierane przez osobę dorosłą – rodzica lub osoby upoważnionej przez rodzica, która jest odpowiedzialna za przybycie dziecka do szkoły, aż do momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji w szkole, czyli do godz. 10.00
2. Rodzice mają obowiązek punktualnego odbierania dzieci ze szkoły. ( o 2.00 pm) .Rodzic ma prawo do upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru swojego dziecka, ale w tym przypadku rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie o tej sytuacji wychowawcy klasy dziecka i Dyrekcję Szkoły oraz za podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby upoważnionej.
3. Dziecko po ukończeniu 13. roku życia może samodzielnie po zakończonych zajęciach w szkole opuszczać teren szkoły, chyba że jego rodzice po uprzednim pisemnym zawiadomieniu wychowawcy klasy nie wyrażą na to zgody.
4. W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym szkoły pod numerem telefonu 203 588-9969 lub tel . wychowawcy klasy. W takim wypadku rodzic powinien zabezpieczyć odbiór dziecka przez inną osobę upoważnioną do jego odbioru.
5. Jeżeli szkoła nie otrzyma informacji o możliwości spóźnienia rodzica, będzie starała skontaktować się z rodzicem dziecka. W tym czasie dziecko przebywa pod opieką nauczyciela lub Dyrekcji Szkoły w pokoju nauczycielskim.
6. W przypadku, gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, szkoła będzie kontaktowała się z innymi osobami podanymi przez rodzica do kontaktu w formularzu rejestracyjnym.
7. W wypadku więcej niż jednorazowego spóźniania się rodzica po odbiór dziecka ze szkoły, wiecej niż 15 minut, szkoła może naliczyć opłatę za dodatkową opiekę nad dzieckiem w wysokości $10 za każdy rozpoczęty kwadrans oczekiwania na odbiór dziecka.

Nieobecność dzieci w szkole

Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza w Stamford ,CT, podobnie jak inne szkoły sobotnie, jest placówką uzupełniającą. Uczęszczanie do niej jest odpłatne i dobrowolne. Jednakże jeżeli rodzice zadecydują o zapisaniu swojego dziecka do placówki, oczekuje się od nich, że zapoznają się z Regulaminem Szkoły i będą stosowali się do jego wytycznych. W związku z tym Dyrekcja Szkoły oczekuje, że przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo uczniów placówki edukacyjnej rodzice będą informowali szkołę o jakiejkolwiek nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych i będą usprawiedliwiali tą nieobecność. W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i kiedy powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie starała się skontaktować z rodzicami. W tym celu rodzice podpisują słowne oświadczenie.

Oświadczenie rodzica

Zobowiązuję się poinformować władze szkoły o przewidywanej nieobecności mojego dziecka (dzieci) na zajęciach w PSS i usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u wychowawcy dziecka. Jestem świadomy, że w przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o bezpieczeństwo mojego dziecka, pracownicy szkoły będą kontaktowali się ze mną. Zobowiązuję się również do pisemnego oświadczenia, w którym podam imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania i telefony osób, a także ich stopień pokrewieństwa z moim dzieckiem, które zgodnie z moim pisemnym oświadczeniem będą mogły podczas mojej nieobecności odebrać moje dziecko ze szkoły. Zgadzam się, że tylko na podstawie pisemnego oświadczenia wychowawca klasy może pozwolić, aby moje dziecko opuściło teren szkoły po zakończonych zajęciach szkolnych tylko i wyłącznie z wyszczególnymi przeze mnie w pisemnym oświadczeniu osobami.
Nagle przypadki zdrowotne
W przepadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, rodzice zostaną o tym natychmiast poinformowani. Przy małych obrażeniach dziecko zostanie opatrzone przez dyżurującego rodzica, nauczyciela przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, Asystenci Nauczycieli nie podają żadnych leków dzieciom.

Fotografowanie- Oświadczenie rodzica

Wyrażam zgodę na robienie zdjęć dzieciom podczas uroczystości szkolnych i wykorzystywanie ich dla potrzeb szkoły, np. umieszczania w kronice , FB lub na witrynie szkoły itp.

Podejrzenie o zaniedbywanie lub molestowanie seksualne dziecka

Jeżeli zostaną rozpoznane jakiekolwiek znaki, że dziecko jest zaniedbywanie lub dzieje się mu krzywda psychiczna lub fizyczna, szkoła będzie traktowała je bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie postępowała dokładnie ze wskazówkami Board of Education.

VIII Teren szkoły i parking

1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci.
2.Rodzice i opiekunowie przywożący dzieci zobowiązani są do przestrzegania poleceń osoby pilnującej porządku na szkolnym parkingu.
3. Zabrania się zatrzymywania przy bramie wjazdowej „nawet na krótką chwilę”, na przejściach dla pieszych w sąsiedztwie szkoły.
4. Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły.
5. Rodzicom nie wolno przebywać w budynkach szkolnych, za wyjątkiem tych rodziców, którzy w danym dniu pełnią dyżur lub w czasie uroczystości szkolnych.
6. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły.( za wyjatkiem zgody Dyrekcji Szkoły i wychowawcy klasy)
7. Nie wolno śmiecić na terenie szkoły.(np. wyrzucać przeżutej gumy itp )
8. Prawo parkowania na szkolnym parkingu w godzinach pracy szkoły mają tylko i wyłącznie pracownicy szkoły, oraz osoby, które uzyskały na to pozwolenie od Dyrekcji Szkoły lub Rady Rodziców.
9. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz handlu obwoźnego, rozdawania ulotek, reklamowania prywatnych działalności zarobkowych lub charytatywnych, czy jakichkolwiek innych bez wcześniejszego powiadomienia o tym i uzyskania zgody ze strony Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców
10. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i jakiejkolwiek broni.

ANEKS DO REGULAMINU SZKOŁY

1. Dyrekcja Polskiej Szkoły Sobotniej im Adama Mickiewicza w Stamford CT mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów, zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w pełnieniu obowiązkowych dyżurów podczas przerwy przez Rodziców Uczniów.
Uczniowie, których rodzice zgodnie z Regulaminem Szkoły zarejestrowali dziecko i wnieśli opłaty za edukację swoich dzieci w danym roku szkolnym, mają zagwarantowane miejsce w szkole .
Miejsce w danej klasie przydzielane jest uczniowi przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną (po uwzględnieniu podziału na płeć i dojrzałość szkolną)– rodzic nie podejmuje decyzji, nie wybiera ( podobnie, jak w szkołach amerykańskich) miejsca dla swojego dziecka w wybranej, upatrzonej przez siebie klasie, do której uczęszczają koleżanki/koledzy ucznia.

PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SZKOŁY

Oświadczenie rodzica
Oświadczam, że jestem rodzicem/ prawnym opiekunem  i zapoznałem się z Regulaminem Polskiej Szkoły Sobotniej im Adama Mickiewicza w Stamford ,CT oraz zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania. Jestem świadomy sankcji karnych, które mogą być nałożone na mnie lub na moje dziecko (dzieci) w przypadku nieprzestrzegania przeze mnie lub przez moich podopiecznych, zasad objętych Regulaminem Szkoły, zgodnych z Regulaminem Szkoły, a także zobowiązuję się do zapoznania z treścią Regulaminu Szkoły moje dziecko (dzieci) będące uczniem (uczniami) w/w placówki uzupełniającej.

 

TOP