Wersja PDF do drukowania

Statut Szkoły

Polska Szkoła Sobotnia
Im. Adama Mickiewicza
Stamford, CT

§1

 1. Nazwa szkoły brzmi: Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza w Stamford, CT. Siedzibą szkoły jest: dawna szkoła parafialna Holy Name of Jesus, 360 Washington Blvd. Stamford, CT. 06902
 2. Szkoła jest Instytucją Dydaktyczno -Wychowawczą i Niedochodową.

§2

 1. Organem prowadzącym szkołę jest: Dyrektor szkoły
 2. Organem sprawującym nadzór nad działalnością szkoły i jej finansami jest Rada Rodziców.
 3. Cykl kształcenia trwa: 8 lat w szkole podstawowej i 3 lata w liceum.
 4. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy: oddział przedszkolny, klasę zerową, kl.I, II, III,IV,V,VI,VII,VIII i klasy licealne.
 5. Nowy rok w szkole rozpoczyna się w drugą sobotę września, a kończy się po przepracowaniu 30 sobót.
 6. Plan finansowy szkoły opracowuje Dyrektor Szkoły, a opiniuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.
 7. Zajęcia w szkole trwają w godzinach od 9 am. do 1 pm ./dyr szkoły może ustalić inne godziny dla liceum/
 8. Przerwę świąteczną oraz ferie zimowe i wiosenne określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego (zgodnie z kalendarzem szkół publicznych w Stamford)
 9. Do szkoły przyjmowani są uczniowie w wieku 4 lat .
 10. Dzieci, które uczęszczały do szkoły w Polsce, przyjmowane są do odpowiedniej klasy na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

§3

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Programie Nauczania z wykorzystaniem podręczników sprowadzanych z Chicago( dla klas I-VIII i kl. Lic.) i z Polski ( dla oddziałów przedszkolnych) oraz na podstawie wytycznych wydanych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających, a w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności wynikających z planów nauczania.
 2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w programie.
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 4. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kół zainteresowań, zespołów artystycznych oraz innych form organizowanych przez nauczycieli, nie kolidujących z harmonogramem pracy szkoły.

§4

 1. Uczeń przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i pozalekcyjnych, znajduje się pod opieką wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek, uczeń znajduje się pod opieką nauczyciela – przewodnika wycieczki.
 3. Na udział w wycieczce ucznia, kierownik musi uzyskać zgodę jego rodziców.
 4. Wszystkie wycieczki i imprezy wymagają wypełnienia Karty wycieczki./ANEKS/
 5. Nauczyciele sprawują dyżury w szkole przed lekcjami, w czasie przerwy i po lekcjach. Zasady pełnienia dyżurów zawarte są w Regulaminie pełnienia dyżurów. /ANEKS/

§5

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, zwanemu wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się tymi samymi uczniami przez okres 2 lat.( kl.I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII)
 3. Na umotywowany wniosek rodziców i uczniów danej klasy Rada Rodziców może wystąpić do Dyrektora Szkoły z prośbą o zmianę wychowawcy (decyzję swą Dyrektor musi podjąć w ciągu 14 dni po wpłynięciu wniosku).
 4. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić także z powodu wypadków losowych bądź z inicjatywy Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
 5. 5. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor i jest ona ostateczna.

§6

Organami szkoły są:

 1. RADA RODZICÓW I WALNE ZGROMADZENIE
 2. DYREKTOR SZKOŁY I Z-CA DYREKTORA
 3. RADA PEDAGOGICZNA
 4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do ścisłej współpracy.

§7

RADA RODZICÓW I WALNE ZGROMADZENIE

 1. W szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:
  1. kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
  2. organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
  3. tryb podejmowania uchwał,
  4. regulamin, który opracowuje Rada Rodziców, nie może być sprzeczny ze statutem; jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
  2. opiniowanie planu pracy szkoły,
  3. wyłanianie przedstawicieli do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.

§8

DYREKTOR SZKOŁY

 1. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą,
  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli,
  3. decydowanie w sprawach administracyjnych szkoły i dobór kadry nauczycielskiej
  4. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
  5. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
  6. dokonywanie oceny pracy nauczycieli,
  7. powierzanie i odwoływanie stanowiska z-cy dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  8. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedziałności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  9. opracowanie kalendarza organizacyjnego szkoły,/ANEKS/
  10. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom.
 2. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
 3. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za ochronę ucznia na terenie szkoły przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej.
 4. Wykorzystuje uogólnione wnioski pohospitacyjne do doskonalenia pracy nauczycieli i inspirowania ich do samokształcenia.
 5. Nadzoruje prawidłowość i terminowość prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji.
 6. Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkole z powodu warunków od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne) w porozumieniu z Radą Rodziców.
 7. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 8. Dyrektor Szkoły powoływany jest / w drodze konkursu lub mianowania/ przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na okres 4 lat z możliwością przedłużenia kadencji na wniosek Rady Pedagogicznej.

§9

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, który realizuje zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele.
 3. Dyrektor Szkoły przewodniczy Radzie pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Dyrektora za zgodą Rady Pedagogicznej.
 5. Rada Pedagogiczna zatwierdza Plan Pracy Szkoły po zaopiniowaniu go przez Radę Rodziców.
 6. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
 7. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  1. organizację pracy szkoły,
  2. projekt planu finansowego,
  3. wnioski Dyrektora o przyznawaniu nauczycielom nagród i wyróżnień,
  4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
  5. powierzenie stanowiska z-cy dyrektora szkoły.
 8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 9. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora do organu nadzorującego szkołę.
 10. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli.

§10

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – UCZNIOWIE SZKOŁY

 1. Samorząd Uczniowski jest reprezentacją wszystkich uczniów.
 2. Uczeń ma prawo:
  1. do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, dotyczących w szczególności życia szkoły, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  4. pomocy w przypadku trudności w nauce.
 3. Uczeń ma obowiązki:
  1. przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie szkoły,
  2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
  3. przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych osób,
  4. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  5. uczeń, który zniszczy sprzęt szkolny lub wyrządzi inne szkody, zobowiązany jest do naprawy i pokrycia kosztów.
  6. przestrzegania i wykonywania zadań i poleceń wydanych przez nauczyciela,
  7. uczeń, który opuścił więcej niż 30% w skali rocznej godzin lekcyjnych, może być promowany do następnej klasy na podstawie przeprowadzonego komisyjnego egzaminu.
  8. punktualnego przychodzenia do szkoły,
  9. uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
 4. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
  1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  2. wzorową postawę,
  3. wybitne osiągnięcia.
 5. Nagrodę przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
 6. Ustala się następujące rodzaje nagród:
  1. pochwała wychowawcy klasy,
  2. pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkoły,
  3. nagrody książkowe,
  4. dyplom władz wyższych.
 7. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły.
 8. Za nieprzestrzeganie statutu uczeń może być ukarany:
  1. uwagą wpisaną do zeszytu przez wychowawcę,
  2. upomnieniem Dyrektora Szkoły,
  3. przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału ( w miarę możliwości)
  4. usunięciem z listy uczniów.
 9. Uczeń może się odwołać:
  1. do Dyrektora Szkoły, jeżeli kara została udzielona przez wychowawcę,
  2. do Rady Rodziców, jeżeli kary udzielił Dyrektor Szkoły.
 10. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni.
 11. Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie lub udzielonej karze.

§11

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 24( w oddziale przedszkolnym 22). Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeśli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby mniejsza niż 15.

§12

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej./ANEKS/

§13

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli na czas określony.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli określają odrębne przepisy. /ANEKS/
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. Zadania nauczyciela związane są z:
  1. odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
  3. dbałością o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
  4. bezpośrednią i obiektywną oceną uczniów oraz sprawiedliwym ich traktowaniu.
 5. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. przestrzegać przepisów statusowych,
  2. na każdej lekcji kontrolować obecność uczniow,
  3. systematycznie oceniać pracę uczniów oraz przeprowadzać testy sprawdzające opanowanie poznanych wiadomości.
  4. dbać o poprawność językową uczniów,
  5. pełnić dyżur zgodnie z opracowanym harmonogramem,
  6. przestrzegać poleceń Dyrektora Szkoły.

§14

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu wartościowanie postępów, wskazywanie uczniowi, co osiągnął, co zrobił dobrze.
 2. Oceny:
  1. wprowadza się następującą skalę z przedmiotów: 2, 3, 4, 5,6 oraz z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne i nieodpowiednie.
 3. Sposoby sprawdzania postępów w nauce:
  1. pytania zadawane uczniom w czasie lekcji,
  2. samodzielne wykonywanie poleceń nauczyciela,
  3. wypracowania, dyktanda, prace klasowe,
  4. sprawdziany nauczycielskie,
  5. sprawdziany Dyrektora Szkoły.
 4. Sposoby informowania rodziców o efektach pracy ich dzieci:
  1. kontakty bezpośrednie:
   • zebrania klasowe,
   • rozmowy indywidualne.
  2. kontakty pośrednie:
   • rozmowa telefoniczna,
   • korespondencja listowna,
   • adnotacje w zeszycie ucznia .
 5. W końcu pierwszego semestru ustala się ocenę śródroczną, a w końcu drugiego semestru ocenę końcową.

§15

  1. Szkoła używa podłużnej pieczęci o treści :
   „Polska Szkoła Sobotnia
   im. A. Mickiewicza
   Stamford, CT. 06902”
  2. „Polish Saturday School
   Stamford, CT. 06902”
  3. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło, oraz ceremoniał.
  4. Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami CPSD.

§16

   1. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone aneksem zwykłą wiekszością głosów.
TOP